KÇK (Kültürel Çalışmalar ve Kimlik)

Ders Hakkında

Bu dersin amacı, kültürel çalışmaların 1960’lardan beri sorunsallaştırmakta olduğu kimlik kavramına dair tartışmaları ortaya koymak ve bu şekilde kültürel alanı, içinde yaşadığımız dünyayı, toplumları ve kendi hayatlarımızı kendi çok sesliliği ve çeşitliliği içinde anlamaya çalışmaktır.  Dolayısıyla, yapmak istediğimiz şey kuramsal ve pratik yaklaşımlar ışığında kimlik gibi çok yönlü bir kavramı kültürel çalışmaların disiplinlerarası platformunda incelemek ve değerlendirmektir.


web3 colorful collage.jpg


Ders Konuları


1. Hafta

Tanışma ve Ders Programının Açıklanması


2.Hafta

Kültürel Çalışmalar ve Kültürel Teori: Tanımlar, Metodoloji


3. Hafta

Kültürel Teori: Kültürelcilik ve Yararcılık 


4. Hafta

Kültürel Teori: Frankfurt Okulu ve Sonrası 


5. ve 6. Haftalar

Toplumsal Cinsiyet ve Kimlikler


7. ve 8. Haftalar

Ulusal Kimlik: Milliyetçi Söylem, ‘Öteki’ ve Kültürel İzafiyet


9. Hafta

Azınlıklar, Azınlık Olmak ve Azınlık Kimliği


10. Hafta

Kimlik ve Farklılık: Çokkültürcülük, Kültürlerarasılık ve Öteki


11. Hafta

Türkiye’de Kültür, Kimlik ve Azınlıklar: Yakın Tarihten Günümüze 


12. ve 13. Haftalar

Avrupa ve Kimlik: Doğu/Batı Sorunsalı, Şarkiyatçılık, Garbiyatçılık


14. ve 15. Haftalar

Küreselleşme, Kültür ve Kimlik